Algemene Voorwaarden

Art. 1 : Aanvaarden van de voorwaarden

De hiernavolgende voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en leveringen uitgevoerd door EUROFRESH N.V. (hierna: "de firma") en op de tussen de firma en de klant gesloten overeenkomsten, tenzij de firma schriftelijk een afwijkende overeenkomst heeft aangevraagd. De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze overeenstemmen met de algemene voorwaarden van de firma of door deze schriftelijk werden aanvaard. Door het loutere feit dat hij een bestelling plaatst, erkent de klant dat hij kennis genomen heeft van en ten volle akkoord gaat met deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen noch gewijzigd noch opgeheven worden, zonder onze schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming hiertoe. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de specifieke levering waarvoor deze is afgesproken. Huidige verkoopsvoorwaarden vernietigen alle hiermede strijdige bepalingen die gedrukt zijn op de briefwisseling of bestelbonnen van de klant.

Art. 2 : Prijzen Aanbod en Overeenkomst

De klant is strikt gehouden tot betaling van de prijs. Deze wordt vastgesteld in functie van de markt- en prijzenconjunctuur. Iedere verhoging van deze prijzenconjunctuur tussen het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en de levering, zal aan de klant doorgerekend worden. De firma is in ieder geval gerechtigd om, in geval van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, zoals verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren producten, verhoging van vrachtprijzen, verhoging van de prijzen van de basisproducten, verhoging van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële C.A.O.’s, wijzigingen in de valuta e.d. na het sluiten van de overeenkomst, een evenredige prijsverhoging toe te passen. De betaling van iedere eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom. De B.T.W. en iedere andere belasting die niet vermeld of begrepen is in de prijs alsmede de vervoer- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant. Elk aanbod of overeenkomst, gemaakt door één van onze vertegenwoor-digers, agenten of tussenpersonen in het algemeen, verbindt ons pas na schriftelijke bevestiging door een gemachtigde die ons bedrijf rechtsgeldig mag vertegenwoordigen en enkel voor zover het aanbod of de overeenkomst geen afbreuk doet aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Een lijst van gemachtigde personen kan op eenvoudig verzoek bekomen worden. Alle mondelinge verbintenissen van onze personeelsleden van welke aard zij ook moge zijn, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van ons. Een aanbod per telex, fax, e-mail of telefoon verbindt ons maar na schriftelijke bevestiging hiervan.

Prijzen op onze website zijn de actuele prijzen, tenzij om technische redenen er een prijs zou verschijnen waarbij het duidelijk gaat om een overduidelijke vergissing. Indien dit het geval is, brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte, want wettelijk gezien is het verboden om met verlies te verkopen.

Art. 3 : Betaling

Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar in de firma, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant. Behoudens tegenbewijs worden onze facturen geacht ontvangen te zijn 2 werkdagen na de factuurdatum. Iedere factuur zal bij gebreke aan geschreven protest binnen de 8 dagen na ontvangst als aanvaard worden beschouwd. Bij niet- betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd ten belope van 1 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag der factuur. Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd vastgesteld op 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van 50 EURO) als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling, onverminderd het recht een eventuele hogere schade te vorderen. Indien de klant niet tijdig betaalt, heeft de firma het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door middel van een enkele kennisgeving aan de klant, als ontbonden te beschouwen zodat de firma van alle leveringen is ontslagen, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de klant. Bij laattijdige betaling, die niet de intussen opgelopen intresten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de intresten, en dit overeenkomstig artikel 1254 Burgerlijk Wetboek. De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de intresten en verhogingen toegerekend. Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In het geval dat enige factuur onbetaald blijft, heeft de firma het recht om alle bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten met de klant te verbreken. Uitstel van betaling kan door de firma uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere schriftelijke beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als een van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte. Wisselbrieven, die nooit als een schuldhernieuwing kunnen worden beschouwd, worden in principe slechts aanvaard vanaf een minimale waarde van 620 EURO, met uitzondering van wisselbrieven getrokken op het bankdisconto van de klant. De firma heeft het recht, indien zij dit nodig acht, op de klant een wissel te trekken, betaalbaar op dezelfde vervaldag als deze voorzien voor de desbetreffende facturen. De disconto- en incassokosten dienen door de klant gedragen te worden.

Art. 4 : Levering, aanvaarding en annulering

De leveringen/de prestaties gebeuren conform de orderbevestiging en/of de factuur. Overschrijding van de leveringstermijnen/de uitvoeringstermijnen geven geen aanleiding tot betaling van een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De levering geschiedt af fabriek, onverschillig wat ten aanzien van de vrachten en andere kosten is overeengekomen en wie voor de verzending zorg draagt, zodat de goederen steeds reizen voor risico van de klant. Na het verstrijken van de uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen zijn de goederen steeds voor risico van de klant, ook al bevinden ze zich in de magazijnen van de firma. De klant zal de bestelde goederen onmiddellijk bij de levering en ten laatste bij de aankomst op de plaats van bestemming, indien de goederen vervoerd worden, naar kwaliteit en kwantiteit onderzoeken. De firma heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. De firma is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren. De klant dient de eventuele gebreken of tekortkomingen schriftelijk kenbaar te maken onmiddellijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken door vermelding op de leveringsbon en in ieder geval door schriftelijke bevestiging binnen de 24 uur, nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken. Klachten die de firma nadien bereiken worden niet meer aanvaard. Bij iedere klacht moet de firma de gelegenheid krijgen, het geleverde te controleren. Een en ander geldt op straffe van verval van alle rechten. Zijn geleverde zaken na controle als gebrekkig aanvaard door de firma, dan zal de firma de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van de firma. De firma is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade ter zake gebrekkige producten. In het geval dat de klant een bestelling annuleert, verbindt hij zich ertoe om de firma te vergoeden voor minstens een derde van de waarde van de geannuleerde bestelling, zijnde 33,33 %, onder voorbehoud van het recht van de firma om een grotere schade door de annulering te bewijzen en te vorderen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij het plaatsen van de bestelling via de webshop het juiste leveringsadres te kiezen. Indien door de klant het foute leveringsadres wordt doorgegeven en de levering heeft plaats gevonden dan kunnen er extra kosten worden verrekened om de levering opnieuw aan te bieden op een andere locatie gekozen door de klant. Eurofresh of Horeca Van Zon is niet verantwoordelijk voor tekorten bij levering waardoor u als klant niet aan het franco leveringsbedrag zal komen. Mochten er tekorten zijn en u daardoor niet aan het francoleveringsbedrag geraakt zullen er alsnog transportkosten verrekend worden aan de klant.

Indien de chauffeur van de firma niet in staat is om de goederen te lossen op de door de klant gekozen locatie en datum, door omstandigheden die redelijkerwijs aan de klant toegerekend kunnen worden, zal een extra vergoeding van 50€ in rekening gebracht worden voor een onnodige stop. Deze vergoeding dient de extra kosten en het ongemak te dekken die de firma hierdoor ondervindt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor een toegankelijke en geschikte losplaats op de afgesproken datum en tijd.

Art. 5 : Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat eerst na volledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen met inbegrip van eventuele intresten, verhogingen en kosten op de klant over. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed/goederen integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed/goederen aan hem werd(en) geleverd, zoals bepaald in artikel 4. Indien de klant niet tijdig betaalt en voorts, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, zijn bedrijf verkoopt of vereffent of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen is de firma onherroepelijk gemachtigd de goederen die zijn eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden, onverminderd toepassing van het bepaalde in artikel 4. De firma verwittigt voorafgaandelijk de klant per aangetekend schrijven van haar beslissing tot terugname, alsmede van de ontbinding van de overeenkomst. Alle risico’s en kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de klant. De firma is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in zijn bezit zijn of de door de klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan.

Art. 6 : Uitdrukkelijk ontbindend beding

De firma heeft het recht de overeenkomst met de klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden bij niet naleving door de klant van één van diens verplichtingen en zo o.m. indien de klant in gebreke blijft zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen binnen 7 kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betalingen, aanvraag WCO of faillissement, bij vereffening of stopzetting van de activiteiten. De firma behoudt zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade welke zij door deze ontbinding lijdt.

Art. 7 : Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot diegene die de wet uitdrukkelijk als dwingend recht voorziet. Voor het overige zijn wij niet verantwoordelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken evenmin als voor schade als gevolg van gebreken in de geleverde zaken. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot de rechtstreekse schade met uitsluiting van elke onrechtstreekse schade, zoals bv. financiële of commerciële verliezen, gederfde winst, verlies van cliënteel of aanspraken van derden. De door ons te betalen schadevergoeding kan in geen geval hoger zijn dan de waarde van de geleverde zaken zoals vermeld op de factuur.

Art. 8 : Bevoegdheidsbeding

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst. De rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd, onverminderd ons recht om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.